สมาชิกRU14

 

รหัส 5422471402                                                   

น.ส.ชฎาพร ผิวงาม

ร.ร.มหิศราธิบดี    สพม.31

CHADA-MT@hotmail.com

รหัส 5422471406

นางยศวดี  วงศักดา

ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา    สพป.นม 1

รหัส 5422471407

นางธัญญารัตน์ คุ้มกลาง

ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา   สพป.นม 1

Mugolgee_em@hotmail.com

 

รหัส 5422471436

นางอมาวสี ธนูทอง

ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย     สพม.31

amawasi1@hotmail.com

รหัส 5422471403

น.ส.สริดาภรณ์ เปี่ยมศิลป์

ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา  สพป.นม 1

SARIDAPRON@ANUBANKORAT.AC.TH

รหัส 5422471446

นางอรทัย โหมดเจริญ

ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา     สพป.นม 1

Orthai 901@hotmail.com

รหัส 5422471453

นางวิรัฎฐยา แพงวิเศษ

ร.ร.บุญวัฒนา 2         สพม.31

WIRATTAYA@hotmail.com

รหัส 5422471454

นายนาคินทร์ เชิงกลาง

ร.ร.บ้านคลองกลาง

Nakin-vut@hotmail.com

รหัส 5422471457

นางชลลดา ศรีแสนปาง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล   สพม.31

rabbit_chon1@hotmail.com

รหัส 5422471458

นายวีรชน    เสมสูงเนิน

ร.ร.บ้านดอนเกตุ

aun.aun.aun.@hotmail.com

รหัส 5422471462

นางสาวสุจิตรา     โปร่งสูงเนิน

เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขานครราชสีมา

sujitra_ru@hotmail.co.th

รหัส 5422471464

นายอดิศักดิ์   พลศรี

ร.ร.ดอนไพลพิทยาคม   อบจ.นครราชสีมา

ninelearn@hotmail.com

รหัส 5422471465

นายสุรพงษ์    กาพย์กระโทก

ร.ร.บ้านด่านเกวียน

SP.KT.@homail.com

รหัส 5422471467

นางจีระพันธ์    สุขคง

ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา     สพป.นม 1

gto97_suk@hotmail.com

รหัส 5422471470

 น.ส.อรัญญา    เรือนคง

 อบต.บุกกระสัง

 PAN1926@hotmail.com

รหัส 5422471471

นายสงกรานต์   มหิทธิกร

ปากช่อง

SONMA2004@yahoo.com

รหัส 5422471472

นางจิตติมา   เหมเภตรา

ปากช่อง

jh1602@yahoo.com

รหัส 5422471488

น.ส.ละไม บุญกระโทก

ร.ร.บ้านใหม่พิทยา

seesan2521@gmail.com

รหัส 5422471512

นางกัญจน์ณิชา กิตธินันท์วรากุล

ร.ร.เสิงสาง

s-phenphaka@hotmail.com

รหัส 5422471502

นายวิมนตรี   สองศรี

ร.ร.ดอนไพลพิทยาคม    บอจ.นครราชสีมา

wimontri@gmail.com

รหัส  5422471514

นางบุษภากร   ดิษยบุญสุวรรณ

ร.ร.สุรนารีวิทยา สพม.31

รหัส 5422471405

นางประนอม   พรประสิทธิ์

ร.ร.บ้านหนองหว้า สพป.นม 6

Pranom_fon@hotmail.co.th

รหัส 5422471408

นางดุสิดา   สดดอน

ร.ร.วัดหงษ์

รหัส 5422471409

นางรุ่งทิพย์   แอบฉิมพลี

ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาว

rung1112@hotmail.com

รหัส 5422471410

นางสมคิด   พรหมจารย์

ร.ร.บ้านหนองหญ้าขาว

somkid.prommajarn@hotmail.com

รหัส 5422471426

นายวีรวัฒน์ พิสุราช

ร.ร.มิตรภาพวิทยา    สพม.31

ph_dew@hotmail.com

รหัส  5422471439

น.ส.พัชรินทร์   การรักษา

300/1 ถ.เบญจรงค์

pdchrn@hotmail.com

รหัส 5422471442

น.ส.วนิดา    แจกกลาง

ร.ร.บ้านดงพลอง    สพป.นม 1

au2518@hotmail.com

รหัส 5422471449

นางวาสนา     ดงอุทิศ

ร.ร.วัดสระแก้ว    สพป.นม 1

vadfan_1@hotmail.com

รหัส 5422471452

นายพงษ์   พันธ์สระน้อย

ร.ร.วัดม่วง

krupong1204@hotmail.com

รหัส  5422471455

นางวิลาสิณี   จุ่นหัวโทน

ร.ร.มารีย์วิทยา

Mrsiew@hotmail.com

รหัส 5422471473

นางประภัสสร   เพ็ชรจอหอ

ร.ร.ปริยัติไพศาล

sornonline102@gmail.com

รหัส 5422471474

นางนิภาพร    จุฬาพล

เทศบาลตำบลจรเข้หิน

Tik_0519@hotmail.com

รหัส 5422471475

นางธนภรณ์    ไม้กลาง

ร.ร.โนนสูงศรีธานี       สพม.31

noonoy_tasin@hotmail.com

รหัส 5422471483

น.ส.ปารมี    สาสวน

ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์     สพม.31

h20_py@hotmail.com

รหัส 5422471484

นางจันทนา    เอี่ยมสว่าง

ม.ราชมงคลอีสาน

aung_jantana@hotmail.com

รหัส 5422471487

น.ส.วชิรา    วัชรินทร์รัตน์

ร.ร.บ้านพลสงคราม       สพป.นม 1

wachira88@hotmailcom

รหัส 5422471486

นายอำนาจ    ปัจจัยตา

ร.ร.บ้านพระ

Amnart.77@hotmail.com

รหัส 5422471498

นางอรวรรณ    สุทธิศักดิ์ไพบูลย์

ร.ร.บ้านหนองหัวแรต

ortangton2@gmail.com

รหัส 5422471499

นางสุพรรนณี    วิมลธรรม

ร.ร.บ้านหนองหัวแรต

supannee1719@hotmail.com

รหัส 5422471500

นางกมลวัลย์    รัตนกุล

ร.ร.บ้านหนองหัวแรต

Kamonwan_999@hotmail.co.th

รหัส 5422471505

น.ส.กชกร   บุญเทพ

อบต.สุขเกษม

P_nus19@hotmail.com

รหัส  5422471513

น.ส.เขมม์รยา   วงษ์อุดม

ร.ร.บ้านครบุรีนครธรรม

kemraya@hotmail.com

รหัส …………………

ชื่อ………………………

รร………………………..

เมล์…………………….

รหัส 5422471417

นายพจน์    ชุมเพชร

ร.ร.ชินวงศ์อุปถัมภ์

krupoj_03@hotmail.com

รหัส 5422471420

น.ส.สายฝน   ศรีวงษ์

ร.ร.บ้านป่าตะแบง       สพป.นม  7

saifon_fon2518@hotmail.com

รหัส 5422471421

น.ส.ดาวรุ่ง     ชาลี

ร.ร.บ้านกุดโบสถ์

daorung9449@hotmail.com

รหัส 5422471422

นางมณี   อ่อนนางรอง

ร.ร.บ้านกุดโบสถ์

manee756@hotmail.co.th

รหัส 5422471429

นางรัชนีย์พร     ปัจจัยโคถา

ร.ร.บ้านโกรกกระหาด

suntic2@hotmail.com

รหัส 5422471428

นางสุวรรณ์    ดวงแจ่มใส

ร.ร.บ้านโนน

phatchee@yahoo.com

รหัส 5422471430

น.ส.ทัศนีย์    ยะสูงเนิน

ร.ร.บ้านโนนตาล

รหัส 5422471431

น.ส.นัฐพร   พยัคฆพงษ์

กศน.อำเภอโนนสูง

nat_nat1982@hotmail.com

รหัส 5422471433

น.ส.เอมอัชฌา    บุตรอุดม

ร.ร.บ้านสระมะค่า

ying_emmy@hotmail.com

รหัส 5422471434

น.ส.นัฏยา   ภิเศก

ร.ร.บ้านปอพราน

ellza_ks@hotmail.com

รหัส 5422471438

นายบัญชา    ชิณศรี

ร.ร.บ้านหนองไผ่

vee.chin@hotmail.co.th

รหัส 5422471440

น.ส.มาลี    มีสัตย์

ร.ร.บ้านซับสระเดา

Malee_22@hotmail.com

รหัส 5422471441

น.ส.ดารุณี     แยกกระโทก

เจ้าหน้าที่  สพป.นครราชสีมา   เขต 3

papsip@hotmail.com

รหัส 5422471460

นางธัญญาภัทร์    ยากระโทก

ร.ร.บ้านกุดโบสถ์

Jaree07@hotmail.com

รหัส 5422471463

นางอนงค์    คงโนนกอก

ร.ร.บ้านกุดโบสถ์

anong_piw@hotmail.com

รหัส 5422471480

นายเพียรชัย    อุ่นศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสีสด

รหัส 5422471489

นายสมัชชา   เจียรณัย

รหัส 5422471492

นายพิชัย    ศิริกำเนิด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน    สพม.31

รหัส 5422471508

นายอนนท์    กินกิ่ง

ร.ร.บ้านซับเต่า

aa1382@hotmail.com

รหัส 5422471511

น.ส.ปวริศา    สิโรตม์

อ.บ.ต.สำโรง

Jpple_04@hotmail.com

รหัส 5422471401

นางเดือนรดา   วัชรนิติธรรม

ร.ร.บ้านกุดโบสถ์

Meetha_99@hotmail.com

รหัส 5422471418

นางสิริญญา   หมายมี

ร.ร.บ้านกุดโบสถ์

Siringa2518@hotmail.com

รหัส 5422471419

นางสำรอง   ดีอุบล

ร.ร.บ้านกุดโบสถ์

Samrong@hotmail.com

รหัส 5422471427

นางปิยฉัตร   คัตพันธ์

ร.ร.บ้านกุดโบสถ์

รหัส 5422471443

นางสมสมัย    มหามาตย์

Som_1610@hotmail.com

รหัส 5422471444

นางอุมาพร   ยูสเปรมานนท์

ร.ร.บ้านขามน้อย

infinity0714@hotmail.com

รหัส 5422471445

นายจงรัก   ยิ้มผุ

ร.ร.บ้านหนองตาดำ

Jong_20@hotmail.com

รหัส 5422471447

นายธีรภัทร์   ใหญ่กลาง

ร.ร.วัดเย้ยปราสาท

dhikung1619@hotmail.com

รหัส 5422471448

นางอุไรวรรณ   ผิวพรรณ

ร.ร.บ้านขามน้อย

รหัส 5422471450

นางธราวรินทร์    นพเดชนันทพันธ์

ร.ร.วัดเย้ยปราสาท

รหัส 5422471451

นางขนิษฐา   เขียวอ่อน

ร.ร.บ้านโคกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

รหัส 5422471459

นายชัชวาล    ศิริพรทุม

ร.ร.เสิงสาง    สพม.31

ehat9992@hotmail.com

รหัส 5422471477

นายภราดร   ดำกฤษฎา

ร.ร.บ้านหนองขนาก

pa_pee@hotmail.com 

รหัส 5422471479

นางชวนพิศ   ตรีศรี

ร.ร.บ้านสันติสุข

Jikky05@hotmail.com

รหัส 5422471485

นายสุขสรรค์     โสภักดี

ร.ร.เสิงสาง     สพม.31

Sophakdee_icy26@hotmail.com

รหัส 5422471493

นายนเรศ    อนาตเนตร

ร.ร.วังรางพิทยาคม      อบจ.นครราชสีมา

nayret_@hotmail.com

รหัส  5422471494

น.ส.รัตติกานต์    นาคหนองหาญ

ร.ร.วังรางพิทยาคม     อบจ.นครราชสีมา

rattigan_deaw@hotmail.com

รหัส 5422471495

นางอมราภรณ์   บริหาร

ร.ร.วังรางพิทยาคม   อบจ.นครราชสีมา

boy_jum@hotmail.com

รหัส 5422471496

น.ส.ชนม์วิกร    วรรณวิกรม์

ร.ร.วังรางพิทยาคม    อบจ.นครราชสีมา

chonwikorn_wan@hotmail.com

รหัส 5422471497

นางบุษราคัม      ทองกุล

ร.ร.วังรางพิทยาคม     อบจ.นครราชสีมา

ningboy101@hotmail.com

รหัส 5422471509

นายณัฎฐยุทร      แสงโชติ

ร.ร.บ้านหนองหิน

hotman_kim@hotmail.com

 

รหัส 5422471404

นายณัฏฐ์   บุตรศรีภูมิ

ร.ร.ชุมชนสว่างวิทยา

krusukum@hotmail.com

รหัส 5422471411

น.ส.อุษณีย์    ศรีเชียงหา

ร.ร.บ้านหนองไผ่

yuy-dong@hotmsil.com

รหัส 5422471412

นายเศรษฐเมธ    พรมวัง

ร.ร.บ้านหนองไผ่

stmnongphai@yahoo.com

รหัส 5422471414

นางประไพ    เงินนอก

ร.ร.โชคชัยสามัคคี      สพม.31

run2493@hotmail.com

รหัส 5422471415

นางกาญจนาภา    สังสุวรรณ

ร.ร.โชคชัยสามัคคี

mooubon@hotmail.com

รหัส 5422471413

นายสุชาติ    เพ็ชรแสน

ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต       สพม.31

suchatpch@yahoo.com

รหัส 5422471424

นางจิตกานดา   หมั่นจิต

jitkanda@hotmail.com

รหัส 5422471425

นายทองขาว    บุญปก

ร.ร.บ้านหนองไผ่

tknongphai@yahoo.com

รหัส 5422471432

นายอธิวัฒน์    ธนกิจเสถียรชัย

ร.ร.บ้านหนองบุญนาก

atitana25@gmail.com

รหัส 5422471437

นายเฉลิมชัย    คมใส

อบต.พลกรัง

ckkomsai5wi@gmail.com

รหัส 5422471456

นายอุเทน    นุงกระโทก

ร.ร.บ้านตระกรุมทอง

รหัส 5422471461

น.ส.ประนอม    ฟีสันเทียะ

เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขานครราชสีมา

kob_rukorat@hotmail.com

รหัส 5422471466

น.ส.นภาพร     แสนอินทร์

ร.ร.บ้านยอกขาม

napa_por@hotmail.com

รหัส 5422471468

นางวิไลวรรณ     อัศวพัฒน์

ร.ร.บ้านหนองบุญนาก

wilaiwan.ping@hotmail.com

รหัส 5422471469

นายพิสิษฐ์    ทิพย์นางรอง

ร.ร.บ้านหนองบุญนาก

0715pisit@hotmail.co.th

รหัส 5422471478

นายธนบดี     ด่านกระโทก

ร.ร.บ้านหนองสะแก

thanabdid@gmail.com

รหัส 5422471482

นายประสิทธิ์   เลิศล้ำ

ร.ร.จักราชวิทยา    สพม.31

Prasit_2812@hotmal.com

รหัส 5422471503

นายอภิวัฒน์     ทองมนต์

โรงเรียนบ้านท่าตะแบก

Kru_apiwat@hotmail.com

รหัส 5422471506

น.ส.เกษร    แหวนมุก

ร.ร.เสิงสาง      สพม.31

Kesorn823@gmail.com

รหัส 5422471507

น.ส.นภัสกนก    สังฆะเวช

ร.ร.เสิงสาง     สพม.31

dadeedas@hotmail.com

รหัส 5422471512

นางกัญจน์ณิชา     กิตธินันท์วรากุล

ร.ร.เสิงสาง     สพม.31

รหัส 5422471510

นายสมนึก    หันกลาง

ร.ร.บ้านหนองบุญนาก

รหัส 5422471516

นายศรีเมือง    อ่างลี

ร.ร.โชคชัยสามัคคี      สพม.31

Srimuang98@gmail.com

รหัสประจำตัวนักศึกษา  5422471435
ชื่อ  นายอริยะพงษ์  ทับทะมาศ   
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย  
 อ.ห้วยแถลง   สพป.นม.2 E-mail: tee_tabsawai55@hotmail.com 
 เบอร์โทรศัพท์ : 085-6394988  
********  ข้อมูล ณ วันที่  19  มีนาคม  2555 ****

Advertisements

หนึ่งความคิดบน “สมาชิกRU14

 1. กรุณาเพิ่มข้อมูลสมาชิกด้วยครับ บุคคลที่ไม่มีชื่อครับ เพิ่ม
  รหัสประจำตัว 5422471435 ชื่อ นายอริยะพงษ์ ทับทะมาศ
  ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย อ.ห้วยแถลง สพป.นม.2
  E-mail : tee_tabsawai55@hotmail.com เบอร์โทร : 085-6394988

 2. เพิ่มเติมชื่อในภาพที่ไม่มีข้อมูลครับ บุคคลที่อยู่ระหว่างรหัส 5422471513
  น.ส.เขมม์รยา วงษ์อุดม กับรหัส 5422471417 นายพจน์ ชุมเพชร
  เป็นรหัสประจำตัว 5422471435 นายอริยะพงษ์ ทับทะมาศ
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
  อ.ห้วยแถลง สพป.นม.2 E-mail: tee_tabsawai55@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 085-6394988

 3. แก้ไขข้อมูลครับ
  รหัส 5422471459 นายชัชวาล ศิริพรทุม ร.ร.เสิงสาง สพม.31 เมล์ของผมคือ chat9992@hotmail.com ครับ เบอร์โทรศัพท์ 0899492195 ครับ

 4. ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆที่ไปให้กำลังถึงกทม.เลย จากอริยะพงษ์ RU14

 5. ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆที่ไปให้กำลังใจถึงกทม.เลย จากอริยะพงษ์ RU14

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s